Obchodné podmienky

Zoradiť podľa
Dostupnosť
Cena s DPH
 
Vynulovať filter
X

I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi AF-Automotive s.r.o., so sídlom Na bahnách 829/4, 900 67 Láb, IČO: 53 798 775, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 153115/B, DIČ: 2121507542  (ďalej tiež ako “Predávajúci¨) a každou osobou, ktorá je Kupujúcim produktu alebo objednávateľom služby ponúkanej Predávajúcim.
2. Kontakt na Predávajúceho je: email: support@af-automotive.sk, telefónne číslo: 0911 731 800.
3. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom www.af-automotive.sk (ďalej aj “Internetový obchod“).
4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho a ktorej bolo doručené potvrdenie o prijatí objednávky zo strany Predávajúceho alebo ktorá akceptovala cenovú ponuku Predávajúceho, t. j. osoba, ktorá uzatvorila s Predávajúcim kúpnu zmluvu alebo zmluvu o poskytnutí služieb.
5. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
6. Produkty sú tovary, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v Internetovom obchode Predávajúceho (ďalej tiež ako produkty“).
7. Službami sa rozumejú služby, ktoré Predávajúci ponúka prostredníctvom internetového obchodu (ďalej tiež ako „služby“).
8. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva alebo zmluva o poskytnutí služieb, a to v závislosti od jej obsahu. V prípade, ak je predmetom zmluvy kúpa a predaj produktov, rozumie sa zmluvou kúpa zmluva. V prípade, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služieb, rozumie sa zmluvou, zmluva o poskytnutí služieb.
9. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A
P.O.BOX č. 5
820 07 Bratislava
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
Email: ba@soi.sk
Formulár na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

10. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie Kupujúci môže adresovať aj priamo Predávajúcemu, pričom odporúčame Kupujúcim, aby na zasielanie sťažností a podnetov predávajúcemu využili emailovú adresu predávajúceho:  support@af-automotive.sk. Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informujeme spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet Predávajúcemu doručil.


II. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služieb

1. Návrhom na uzatvorenie zmluvy zo strany kupujúceho, je objednávka produktov alebo služieb realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára v Internetovom obchode Predávajúceho. K akceptácii objednávky produktov alebo služieb zo strany Predávajúceho, a teda k uzatvoreniu zmluvy, dochádza na základe elektronického potvrdenia o akceptácii objednávky zo strany predávajúceho zaslaného po prijatí objednávky.
2. Návrhom na uzatvorenie zmluvy zo strany predávajúceho je cenová ponuka produktov alebo služieb zaslaná Kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty spolu s ich bližšou špecifikáciou, na emailovú adresu poskytnutú mu Kupujúcim. K akceptácii cenovej ponuky zo strany Kupujúceho, a teda k uzatvoreniu zmluvy, dochádza zaslaním elektronickej pošty Predávajúcemu, obsahujúcej súhlas so zaslanou cenovou ponukou.
3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.
4. Zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od nej.
5. Kupujúcemu sú ešte pred uzatvorením zmluvy oznámené, prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho alebo prostredníctvom zaslanej cenovej ponuky, všetky vlastnosti produktu alebo služby, ktorá je predmetom zmluvy.

III. Kúpna cena a cena za službu a platobné podmienky

1. Kúpna cena produktov objednaných prostredníctvom Internetového obchodu, je uvedená v internetovom obchode samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim alebo (v prípade produktu, ktorý nie je zverejnený v internetovom obchode Predávajúceho) je uvedená v cenovej ponuke zaslanej Kupujúcemu zo strany Predávajúceho. Uvedená cena je konečná (predávajúci je platcom DPH) – s výnimkou ceny za prepravu produktu, ktorá bude účtovaná osobitne podľa čl. VII. a poplatkov za platbu podľa čl. IV.
2. Ku kúpnej cene podľa tohto článku budú účtované náklady na prepravu produktu podľa čl. VII týchto Všeobecných obchodných podmienok a náklady na platbu podľa čl. IV týchto Všeobecných obchodných podmienok.
3. Cena za službu objednanú prostredníctvom Internetového, je uvedená v internetovom obchode samostatne pre každú službu a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim alebo (v prípade služby, ktorá nie je zverejnená v internetovom obchode Predávajúceho) je uvedená v cenovej ponuke zaslanej Kupujúcemu zo strany Predávajúceho. Uvedená cena je konečná (predávajúci je platcom DPH) – s výnimkou poplatkov za platbu podľa čl. IV., ktoré budú pripočítané k cene za službu.
4. K cene za službu podľa tohto článku budú účtované náklady na platbu podľa čl. IV týchto Všeobecných obchodných podmienok.
5. Základným platidlom je mena euro.


IV. Spôsoby platby

1. Za produkty ponúkané Predávajúcim môžete platiť týmito spôsobmi:

a. Platba platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány – spoplatnená podľa aktuálne platného cenníka,
b. Platba v hotovosti na prevádzke  – spoplatnená sumou nie je spoplatnená
c. Platba bezhotovostným prevodom alebo vkladom na bankový účet Predávajúceho na základe faktúry vystavenej Predávajúcim – nie je spoplatnená.

2. Za služby ponúkané Predávajúcim môžete platiť týmito spôsobmi:

a. Platba platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány – spoplatnená podľa aktuálne platného cenníka,
b. Platba v hotovosti  – spoplatnená sumou nie je spoplatnená
c. Platba bezhotovostným prevodom alebo vkladom na bankový účet Predávajúceho na základe faktúry vystavenej Predávajúcim – nie je spoplatnená.


V. Dodanie produktov

c.1. Produkt je zo strany Predávajúceho expedovaný do 31 pracovných dní  odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy a Kupujúcemu je produkt doručený do 40 pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy - to všetko v prípade, že si Kupujúci ako spôsob platby zvolil platbu na dobierku alebo v hotovosti.
c.2. V prípade, že si Kupujúci ako spôsob platby zvolil platbu bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet Predávajúceho, na základe faktúry vystavenej Predávajúcim alebo platbu platobnou kartou, je takýto produkt zo strany Predávajúceho expedovaný do 31 pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho a produkt je doručený kupujúcemu do 40 pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho.
c.3. Predávajúci je povinný dodať produkty Kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke.
c.4. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená Kupujúcim alebo miesto podnikania predávajúceho v prípade, ak si kupujúci zvoli osobný odber produktu. Ak Kupujúci neuvedie osobitnú adresu na dodanie produktu, je touto adresou adresa bydliska Kupujúceho.
c.5. Dodanie produktu predávajúci uskutoční niektorým zo spôsobov podľa článku VII týchto VOP, a to v závislosti od voľby Kupujúceho.
c.6. Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu (alebo Kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).
c.7. Predávajúci môže zaslať produkt, ktorý je okamžite dostupný Kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v stanovenej lehote, avšak za predpokladu, že Kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.
c.8. Kupujúci je povinný produkt prevziať a poskytnúť súčinnosť potrebnú na doručenie produktu.


VI. Prevzatie produktu

1. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na Kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.
2. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na Kupujúceho momentom prevzatia produktu.
3. Kupujúci má právo neprevziať dodaný produkt, pokiaľ je dodaný produkt iného typu alebo v prípadoch:

a. dodania veci, ktorá je v rozpore s uzavretou zmluvou (inej alebo poškodenej veci),
b. dodania veci v poškodenom obale alebo,
c. dodania veci bez príslušných dokladov.

4. Kupujúci je povinný Predávajúcemu uhradiť kúpnu cenu za produkt riadne a včas.


VII. Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu

1. Prepravné náklady Predávajúceho nie sú zahrnuté v cene produktu. Tieto budú vyčíslené a oznámené Kupujúcemu pred uzatvorením zmluvy a Kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.
2. Spôsoby dopravy a cena za dopravu produktu v rámci Slovenskej republiky závisia od voľby Kupujúceho uskutočnenej v rámci vypĺňania objednávkového formulára. Kupujúci si tak ešte pred uzatvorením zmluvy zvolí, o aký spôsob doručenia, v akej lehote a za akú cenu má záujem. Kupujúci si môže zvoliť z nasledovných spôsobov doručenia:

a. Doručenie prostredníctvom Zásielkovne (Packeta Slovakia s.r.o.) – doručenie spoplatnené sumou od 3,25 EUR s DPH
b. Doručenie prostredníctvom kuriérskej spoločnosti – doručenie spoplatnené sumou od 4,80 EUR s DPH


3. Voľba konkrétneho spôsobu doručenia je na Kupujúcom.


VIII. Poskytnutie služieb

1. Predávajúci poskytne službu v lehote, ktorá je stranami dohodnutá. Bližšie informácie o obsahu jednotlivých služieb, ako aj o dĺžke trvania zmluvy sú uvedené v internetovom obchode Predávajúceho alebo v zaslanej cenovej ponuke. Všetky tieto informácie o zmluve, jej obsahu, dĺžke jej trvania a ďalších informáciách sú tak Kupujúcemu oznámené ešte pred uzatvorením zmluvy.
2. Predávajúci poskytne službu v dohodnutom rozsahu, v dohodnutom čase a za dohodnutých podmienok.
3. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu všetku ním požadovanú súčinnosť, ktorá je potrebná na úplné a správne poskytnutie služby.


IX. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy bez uvedenia dôvodu

1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia produktu (v prípade kúpnej zmluvy) alebo do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy (v prípade zmluvy o poskytnutí služby). Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie produktu, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu predávajúceho, ktorá je: Automotive s.r.o., Na bahnách 829/4, 900 67 Láb. V prípade kúpnej zmluvy je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať produkt späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie produktu.
3. Odstúpenie od zmluvy možno u predávajúceho uplatniť tiež v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený v internetovom obchode predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol číslo objednávky, dátum nákupu, druh od akého produktu alebo služby odstupuje, meno a priezvisko, adresu a prípade aj číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol predávajúcemu z odstupujúcej zmluvy, ak sa rozhodne, že si žiada zaslať platbu za produkt alebo službu na ním uvedené číslo účtu. V opačnom prípade predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu za produkt alebo službu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.
4. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty produktu, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s produktom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti produktu. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty produktu v prípade, ak nebol predávajúcim informovaný o možnosti odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie. Ak hodnota produktu bola znížená v dôsledku zaobchádzania s produktom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti produktu (napr. produkt bude poškodený), spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za takto vzniknutú škodu. Za zaobchádzanie s produktom nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti produktu bude považované najmä použitie produktu vo väčšej miere, než aká je potrebná na zistenie povahy, charakteristík a funkčnosti produktu. Za zníženie hodnoty produktu budú rovnako považované predovšetkým opodstatnené výdavky na uvedenie výrobku do predošlého stavu.
5. Môžete využiť formulár odstúpenia od zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný k nahliadnutiu aj stiahnutiu v internetovom obchode Predávajúceho.
6. Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č.102/2014 Z. z., znáša náklady navrátenie produktu predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie produktu, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám.
7. Predávajúci vráti spotrebiteľovi zaplatené plnenie za produkt, ako aj všetky platby, ktoré od spotrebiteľa prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné, ako aj iných nákladov a poplatkov, a to do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Uvedené sa netýka nákladov na vrátenie tovaru, ktoré znáša spotrebiteľ sám za podmienok uvedených v bode 6 tohto článku.
8. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
9. Zásielky poslané v prípade odstúpenia od zmluvy ako dobierka nebudú z našej strany prevzaté. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene.
10. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že v zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z., nie je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak:

a) je predmetom zmluvy predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
b) je predmetom zmluvy predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
c) je predmetom zmluvy predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) je predmetom zmluvy predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) je predmetom zmluvy poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

X. Alternatívne riešenie sporov

c.1. V prípade, že Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/; kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich zo zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je Reklamačný poriadok, ktorý je uverejnený v Internetovom obchode Predávajúceho.
4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v Internetovom obchode Predávajúceho dňa 28.03.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo
Montáže systémov z výroby - Asistenčné, Bezpečnostné systémy / Multimedia / Kamery
Chiptuning - Výkon, Podtáčanie otáčok, úprava mapových podkladov
Úprava riadiacích jednotiek - aktivácia „skrytých“ funkcií , aktivácia dodatočných funkcií, Zákazková úprava dát
O nás
Fakturačné údaje
AF-Automotive s.r.o.
Na bahnách 829/4 900 67 Láb
IČO: 53798775
DIČ: 2121507542
IČ DPH: SK2121507542
Kontakty
AF-Automotive s.r.o.
Vápenka 5930/4,
841 07 Devínska Nová Ves KDE NÁS NÁJDETE

© Všetky práva vyhradené - www.audi-vagcars-svk.sk
Tvorba web stránok

Všetky práva vyhradené - www.audi-vagcars-svk.sk
Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT
Nastavenie súborov cookies
Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Radi by sme tiež využívali dobrovoľné cookies (non-essential), ktoré nám pomôžu zlepšiť fungovanie našej webovej stránky. Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas.
Ochrana osobných údajov  |  Informácie o cookies
Súhlasím Prispôsobiť Odmietnuť
<Naspäť
Podrobné nastavenie cookies
Súbory cookie používame na zabezpečenie základných funkcií stránky a na zlepšenie vášho používateľského zážitku. Svoj súhlas pre každú kategóriu môžete kedykoľvek zmeniť.
<Nevyhnutné cookies
 
Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú najmä na uchovávanie Vašich produktov v košíku, zobrazovanie obľúbených výrobkov, nastavenie Vašich preferencií a nákupného procesu. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.
<Analytické cookies
 
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu a počet návštev našej webovej stránky.
<Marketingové cookies
 
Marketingové cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami na prispôsobenie zobrazovaných reklám tak, aby pre vás boli čo najzaujímavejšie.
Povoliť všetky Povoliť zvolené Odmietnuť
Uložiť Odmietnuť